Privaatsuse üldsätted

Tere tulemast tutvuma Medihub OÜ privaatsuspoliitikaga. Medihub OÜ jaoks on väga oluline kliendi isikuandmete turvaline töötlemine ja kliendi privaatsus. Kliendi isikuandmeid töödeldakse ainult tehingu teostamiseks, tagasiside kogumiseks või muu informatsiooni edastamiseks kliendi soovil.

Medihub töötleb kliendi isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik kliendi soovil algatatud tehingu teostamiseks ja asjakohase tagasiside kogumiseks. Erandina võib Medihub OÜ saata kliendile postitusi ja pakkumisi, kui klient on selleks andnud eraldi nõusoleku.

Medihub jätab endale õiguse teha kasutajatingimustes ja privaatsuspoliitikas parandusi ja muudatusi igal ajal. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebilehel. Kliente ei teavitata individuaalselt igast uuest muudatustest. Klientidel palutakse tutvuda kasutajatingimuste ja privaatsussätetega iga kord uuesti, kui klient asub veebilehte kasutama. Samuti palume enne tehingu sooritamist või isikuandmete sisestamist kliendilt kinnitust, et ta on eelnevalt tutvunud meie privaatsussätetega.

 1. Isikuandmeid ei jagata kunagi kolmandate osapooltega

  Me ei jaga mitte kunagi Teie isikuandmeid ega muid teenuse kasutamise käigus kogutavaid andmeid kolmandatele osapooltele (välja arvatud juhul, kui seadus meid kohustab). Broneeringu või muu tehinguga seotud isikuandmed edastatakse Teie valitud konkreetsele teenusepakkujale. Neid ei jagata kolmandate osapooltega (välja arvatud juhul, kui see on vajalik tehingu teostamiseks).

 2. Andmete säilitamine krüpteerituna

  Säilitame Teie isikuandmeid kuus kuud krüpteerituna andmebaasis, millele omavad ligipääsu üksnes delikaatseid isikuandmeid töötlema volitatud isikud. Kuue kuu möödumisel isikuandmed kustutakse ilma nende taastamise võimaluseta.

 3. Andmete töötlemine toimub kooskõlas seadustega

  Teie isikuandmete töötlemine toimub alati kooskõlas isikuandmete töötlemist reguleerivate seaduste ja regulatsioonidega. Medihub OÜ on saanud Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonilt delikaatsete isikuandmete töötlemise loa.

 4. Isikuandmeid kogume üksnes teenuse osutamiseks

  Isikuandmeid kogutakse ja säilitatakse seoses veebilehel vastuvõtuaegade broneerimisega või teiste kliendi valitud teenuste osutamisega.

  Kliendi kontaktandmeid võidakse kasutada broneeringuga seotud teadete saatmiseks ja tagasiside kogumiseks, kuid mitte hiljem kui on punktis 2 märgitud andmete säilitamise tähtaeg.

 5. Medihub OÜ veebilehel kasutatakse teenuse osutamiseks ja teenuse kvaliteedi parandamiseks küpsiseid.

 6. Seoses isikuandmete kogumise ja töötlemisega tehakse kliendile teatavaks alljärgnev teave:

  1. Vastutavaks töötlejaks Medihub OÜ-s on Helary Lainjärv, kontakt helary@medihub.org.
  2. Isikuandmeid töödeldakse kliendile teenuse pakkumiseks. Töötlemise õiguslikuks aluseks on Medihub OÜ registreerimine Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni poolt delikaatsete isikuandmete töötlejana.
  3. Medihub OÜ ei edasta kasutaja isikuandmeid Euroopa Liidu välistesse kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.
 7. Seoses isikuandmete töötlemisega teeme teatavaks andmesubjekti õigused:

  1. taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele;
  2. õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele;
  3. õigus nõuda teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
  4. õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.