Hambaarstide juhid himustavad võimusõrmust

Hambaarstide juhid himustavad võimusõrmust

Viimastel nädalatel on arutluste tulipunkti tõusnud kvaliteet Eesti tervishoiusüsteemis. Tublisti on ajakirjanikelt klobida saanud nii haiglad kui ka vastutavad ametkonnad. Uue põneva teemana on kerkinud päevavalgele Eesti Hambaarstide Liidu (EHL) avaldus, et nad soovivad mittetulundusühingu ümber korraldada hambaarstide kojaks. Põhjenduseks tuuakse riigi saamatus tulla toime hambaravi kvaliteedi kontrollimisega.

Hambaarstid on valmis riigilt üle võtma kõik Terviseameti funktsioonid

Eesti Hambaarstide Liidu president Marek Vink ütles usutluses Postimehele, et hambaarstid on valmis riigilt üle võtma kõik Terviseameti funktsioonid ning Sotsiaalministeeriumilt ravikvaliteedi komisjoni rolli. Seega hakkaks seni mittetulundusühinguna tegutsenud erialaselts teostama järelevalvet hambaarstide üle ja hindama nende töö kvaliteeti ja kõlblikkust teenust osutada. Põhjuseks on asjaolu, et Terviseamet ja ministeerium pole seni üles näidanud piisavat kompetentsi tegeleda ravikvaliteedi juhtimisega ja kõrvaldada mittepädevaid arste Eesti tööjõuturult. Marek Vink täiendas ideed ka juriidiliste juhtnööridega: „Selleks tuleks hambaarste ühendav organisatsioon MTÜ-st ümber korraldada avalikõiguslikuks juriidiliseks isikuks ehk hambaarstide kojaks.“ Vink kahetses Postimehele, et seni pole esitatud ideed hambaarstide koja asutamisest langenud küllalt viljakale pinnasele ning saak kipub seetõttu ministeeriumis ikalduma.

Mõte on esmapilgul väga tore, eriti sellisel juhul, kui riik säästaks õhemaks muutudes maksumaksjate raha. Laseme spetsialistidel ise otsustada, kes sobib tööd tegema ja kes mitte. Pole vaja ametnike bürokraatiast vaevatud kätt tohtrite tegemistega üle koormata. Pealegi puuduvad ametnikel vajalikud oskused ja pädevus hambaarstide kvalifikatsiooni hinnata.

Noored hambaarstid ei toeta koja asutamist

Huvitaval kombel tuleb siiski välja, et mitte kõik hambaarstid ei hõiska rõõmust, kui kuulevad hambaarstide koja asutamise ideest. Nordic Hambakliiniku juhataja, edukas hambaarstist ettevõtja Kristo Ivanov kurjustab Postimehe veergudel liiduga: „Kontrollorgan peaks kindlasti olema riigipoolne ning erapooletu, muul juhul tekiks ohu ning erapooletuse osas palju küsimusi.“ Kristo Ivanovi arvates tähendaks koja loomine paljudele hambaarstidele, et neist üritatakse üle sõita, kuna liit ei ole otsustes erapooletu. Ivanov lisab oma seisukoha tõestamiseks juurde isikliku loo, kuidas avaldamata jäeti tema arvamusartikkel ajakirjas Hambaarst. Lisaks toob ta välja hambaarstide koja puhul veel mitmeid muretsema panevaid küsimusi: liidu juhatuse erapoolik käitumine, oht objektiivsusele konkurentide kontrollimisel ning kojaga mitteliituvate hambaarstide kimbutamine.

Perearstide seltsi esinaine Le Vallikivi: seltsil on ka ilma järelevalve- ja karistusorgani rollita käed-jalad tööd täis.

Uurisime, mida arvavad oma avalik-õigusliku koja loomise ideest ja vajalikkusest perearstid. Palju on kurdetud ju ka perearstide kvaliteedi üle, kus samuti nähakse Terviseameti tegemata tööd. Eesti Perearstide Seltsi (EPS) esinaine Le Vallikivi ütles vastuses, et seltsil on ka ilma järelevalve- ja karistusorgani rollita käed-jalad tööd täis. ”Eelistame, et EPSi roll on eelkõige positiivne unistaja ja teerajaja, mitte näpuga vibutaja ja karistaja,” täiendas Le Vallikivi. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi professori Ruth Kalda hinnangul on nii instituut kui ka perearstide selts valmis riigile appi tulema ning välja pakkuma järelevalve protsessi ja pädevuse hindamise metoodika, kuid vajaduse tuvastamise ja kontrolli funktsioon peaks jääma siiski Terviseameti kanda.

Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi: igasugune koda või muu tsunftilaadne organisatsioon on tagurlik regulaator.

Selleks, et paremini mõista spetsialistide koja võimalikke mõjusid, pöördusime ka Eesti Advokatuuri kui ühe avalik-õigusliku juriidilise isiku poole. Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi mõistab Eesti Hambaarstide Liidu muret seoses riigi saamatusega hambaravi valdkonda kontrollida ja reguleerida. Samas märgib Hannes Vallikivi, et igasugune koda või muu tsunftilaadne organisatsioon on tagurlik regulaator, mis iseloomustab eelkõige vana Euroopa ühiskonda kahe maailmasõja vahel. Kutsekojad olid siis riigi käepikenduseks, et säiliks parem kontroll muidu iseseisvate ametite üle. Kodade kaudu valdkonna kontrollimine meenutab Hannes Vallikivile kohati ka Nõukogude Liitu, kus ametiühingud osalesid riigi juhtimises.

Koda loob kunstlikke turutõkkeid ja on Euroopa Liidus pigem hääbuv kui kasvav trend

Hannes Vallikivi sõnul piirab riigipitserit kandev valdkonda reguleeriv organisatsioon uutel tulijatel turule pääsemist, loob kunstlikke turutõkkeid ja on Euroopa Liidus pigem hääbuv kui kasvav trend. ”Uute kodade asutamine oleks nagu ajas tagasiminek,” tõdeb advokatuuri esimees. Vallikivi lisab juurde, et Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid on teenuste ja kaupade vaba liikumine, igasugune liigne reguleerimine on sellega vastuolus.

Pärast hambaarstide koja moodustamist on võimalik riigil rakendada sundi

Hannes Vallikivi avaldab ühtlasi muret ka võimaluse üle, et koos kutsekoja loomisega paneb riik tõenäoliselt hambaarstidele ka lisakoormisi. Advokatuuri esimees hoiatab Eesti Hambaarstide Liitu, et hambaravi korraldamise monopolil on oma hind: ”Riik võib näiteks hakata nõudma, et osutataks mõnele sotsiaalselt nõrgemale elanikkonna grupile tasuta hambaraviteenust või peab liit korraldama kvaliteetse hambaravi kättesaadavuse ka maapiirkondades.” Hannes Vallikivi sõnul on riigil praegu võimalik hambaarste koostööle meelitada üksnes präänikuga, siis pärast kutsekoja moodustamist on võimalik riigil rakendada ka sundi ehk piitsa. Hannes Vallikivi isiklik seisukoht on, et kui advokaadid saaks uuesti otsustada, kas Eesti Advokatuur oleks avalik-õiguslik juriidiline isik või vabatahtlikkuse alusel moodustatud ühendus, siis igal juhul valitaks teise variandi kasuks. Advokatuur peab ühe kohustusena näiteks korraldama Eestis tasuta õigusabi osutamise ning selle rahastamise üle käib justiitsministeeriumiga igal aastal tugev vägikaikavedu.

Terviseamet ei jõua hambaarstide pakkumist ära imestada

Hambaarstide liidu juhtide soov luua hambaarstide koda ja riigi üldine huvi vähendada oma kulusid võib viia lõpuks selleni, et ollakse seadusemuudatusega nõus. Seni on Terviseamet teinud imestusest suuri silmi, et miks hambaarstide liit ometi sellist soovi avaldab. Pole välistatud, et kui lõvi ühel heal päeval imestamise lõpetab ja mõistab, milline priske jänes talle otse suhu jookseb, siis saadakse seadusemuudatustega hakkama kiiremini kui Ahjualune sõi muinasjutus ära peremehe supi.

Vabad Eesti hambaarstid himustavad sõrme panna võimusõrmust

Advokatuuri esimehe väljatoodud murekohad on kõnekad ja kattuvad osaliselt ka hambaarst Kristo Ivanovi öeldud seisukohtadega. EHL-i soov saada suuremat võimu ja kontrolli hambaravi valdkonna korraldamisel toob meelde J. R. R. Tolkieni ”Sõrmuste isanda” triloogia. ”Sõrmuste isandas” valmistas Sauron Keskmaa vabadele rahvastele võimusõrmused, kuid kõiki kontrollis ja valitses üks salajane sõrmus. Üksteise järel langesid sõrmuseid kandvad inimeste kuningad Sauroni meelevalla alla, kaotades nii oma vabaduse kui ka tahte. Loodame, et sama saatus ei taba vabasid Eesti hambaarste, kes himustavad panna sõrme Hambaarstide Koja võimusõrmust. Läbirääkimistel, mis puudutavad näiteks haigekassa rahastamist, oleks riigil siis tunduvalt tugevamad jõuhoovad kasutada; vajadusel saab vasalli ka sundida! Kui praegu kurdavad hambaarstid liiga väikeste hüvitiste ehk pisikese prääniku üle, siis pärast koja moodustamist saab avalikkus ilmselt rohkem kuulda hädakisa valusa riigipiitsa pärast.

Käesoleva artikli allikad:

Postimees: „Dr Kristo Ivanov: kellel peaks olema õigus hinnata hambaarstide pädevust?“

Postimees: „Hambaarstide liit soovib hakata kelmidest arstide tegevust ise kontrollima“ 

Postimees: „Terviseamet: hambaarstide seltsi avaldus on üllatav“