Psykologia

Psykologia

Psykologia on tieteenala, joka tutkii mielen sisäisiä tapahtumia ja niiden ilmenemistä esimerkiksi käyttäytymisessä. Kliininen eli lääketieteellinen psykologia on erikoisala, joka käyttää psykologiaa älyllisten, emotionaalisten, psykologisten ja käyttäytymisen häiriöiden ja ongelmien ymmärtämiseksi, ennustamiseksi ja lievittämiseksi.

Psykologi on korkeakoulutettu asiantuntija. joka keskittynyt ihmisen psyykkisen eli henkisen tilan häiriöiden tutkimukseen, neuvontaan ja hoitoon. Kliininen psykologia arvioi yksilön älyllistä kehitystä ja ajattelua sekä tämän persoonan erityispiirteitä ja häiriöitä. Psykologi auttaa yksilöä tulemaan toimeen omien tunteidensa kanssa, kamppailemaan masennusta vastaan, lievittämään pelkotiloja sekä ahdistuneisuutta ja kehittämään ihmissuhteitaan. Psykiatrista eroten psykologilla ei ole reseptinkirjoitusoikeutta. Psykiatrit ovat lääketieteellisestä valmistuneita psykiatrian erikoislääkäreitä, kun taas psykologiksi opiskellaan yliopiston käyttäytymistieteellisessä. Psykiatri arvioi, tutkii ja lääkitsee psykiatrisista ongelmista kärsiviä ja vastaa näiden psyykkisten sairauksien seurannasta.  Psykologi soveltaa vastaanotollaan erilaisia keskustelun ja psykoterapian metodeja. Kaikkein yleisimmät psykoterapiamuodot ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, ryhmä- ja perheterapia sekä psykoanalyysi.

Psykologian yleisimmät koulukunnat ovat psykoanalyyttinen (psykoanalyyttinen terapia) ja käyttäytymispsykologia (kognitiivinen terapia, humanistinen psykologia).

Psykoanalyyttinen terapia perustuu ajatukseen siitä, että suuri osa meidän käyttäytymisestämme, ajatuksistamme ja käsityksistämme perustuvat tiedostamattomaan eli ihmisen tietoisen kontrollin ulkopuolella oleviin ei-tietoisiin psyykkisiin prosesseihin. Psykoanalyytikko rohkaisee puhumaan omista tunteistaan ja auttaa ymmärtämään omia tiedostamattomia tarpeita, motiiveja ja lapsuudenkokemuksista kumpuavia käyttäytymismalleja.  Psykoanalyyttisen terapian tavoitteena on lisätä ihmisen oman elämän ja toiminnan tietoista kontrollia.

Kognitiivinen käyttäytymisterapian lähtökohta on, että negatiiviset ajatteluketjut saavat kehon reagoimaan negatiivisiin tunteisiin, mikä taas johtaa ihmisen vääränlaiseen tai peräti tiettyjä asioita välttelevään käytökseen. Näin ollen ihmistä häiritsevät tunteet ja vääränlainen käyttäytyminen kumpuavat elämäntilanteiden negatiivisesta tulkinnasta ja vääränlaisista ajattelumalleista. Ihmisen negatiiviset ajatukset taas ovat kytköksissä elämänaikana omaksuttuihin yksilön näkemyksiin ja totuttuihin toimintatapoihin. Kognitiivisia käyttäytymisterapiasuuntauksia on useita ja erilaisten häiriöiden hoidossa käytetään erilaisia tekniikoita. 

Ryhmäterapia on sopiva keino itsetuntemuksensa lisäämiseksi ja omien ongelmakohtiensa työstämiseksi yhdessä toisten ihmisten kanssa. Ryhmäterapiassa omaksutaan itsehoidon keinoja oman jännittyneisyyden, stressin ja loppuun palamisen käsittelemiseksi sekä masennukseen ajautumisen ehkäisemiseksi. Ryhmäterapian keskustelut keskittyvät itsehoitotaitojen oppimiskokemuksiin, eikä osallistujien yksilöllisten elämänvaikeuksien ja ongelmien läpikäymiseen. Tarkoituksena on omaksua tarpeelliset taidot jatkossa ilmenevien elämän epämukavuuksien kanssa toimeen tulemiseksi. Usein ryhmäterapiassa käyneet kokevat mielenrauhansa ja itsehyväksyntänsä lisääntyneen, mistä on seurannut parempi kyky hallita tunteitaan ja reaktioitaan.

Perheterapia on tarkoitettu perheenjäsenten välisten konfliktien ja ongelmien ratkaisuun. Kyse on yleisestä psykoterapian muodosta, jossa pyritään systemaattisesti ratkaisemaan läheisten ja muiden tärkeiden ihmisten välille syntyneitä ongelmia. Perheterapian tavoitteena on parantaa perheenjäsenten välistä kommunikaatiota ja suhteiden laatua sekä auttaa perhettä käsittelemään eri kriisejään. Terapian tuloksena voi olla esimerkiksi perheen keskinäisen toimeen tulemisen paraneminen, ymmärryksen lisääntyminen sekä toisten perheenjäsenten tarjoaman emotionaalisen tuen jakaminen ja saaminen. Samoin perhesuhteisiin liittyvien ongelmien ratkaisutaidot paranevat.

Palvelut:

  • Psykologin vastaanotto

   21 klinikkaa

   Psykologi on korkeakoulutettu asiantuntija. joka keskittynyt ihmisen psyykkisen eli henkisen tilan häiriöiden hoitoon, neuvontaan ja hoitoon. Kliininen psykologia arvioi yksilön älyllistä kehitystä ja ajattelua sekä tämän persoonan erityispiirteitä ja häiriöitä. Psykologi auttaa yksilöä tulemaan toimeen omien tunteidensa kanssa, kamppailemaan masennusta vastaan, lievittämään pelkotiloja sekä ahdistuneisuutta ja kehittämään ihmissuhteitaan. Psykiatrista eroten psykologi ei ole lääkäri eikä hänellä ole reseptinkirjoitusoikeutta. Psykologi soveltaa vastaanotollaan erilaisia keskustelun ja psykoterapian metodeja. Kaikkein yleisimmät psykoterapiamuodot ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, ryhmä- ja perheterapia sekä psykoanalyysi.

  • Ravitsemusterapeudin vastaanotto

   22 klinikkaa

   Ravitsemusterapeutti on erkoisalakoulutuksen saanut terveydenhoidon asiantuntija, joka on keskittynyt ravinto- ja liikuntatottumusten ohjaamiseen. Ravitsemusterapeutti auttaa muuttamaan asiakkaan ravintotottumuksia mahdollisimman terveellisiksi ja laatii asiakkaalle henkilökohtaisen suunnitelman. Ravitsemusterapeutin neuvonnan tavoitteena on asiakkaan painon vähentäminen tai myös nostaminen tasapainoisen ja terveellisen ruokavalion avulla. Liikalihavuuden vähentäminen (rasvaprosentin pienentäminen) ja terveellinen ruokavalio ovat erittäin tärkeitä kroonisten oheissairauksien (esim. diabetes, verenpainetauti jne) hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.