Konfidencialitātes politika

Laipni lūdzam iepazīties ar Medihub OÜ konfidencialitātes politiku. Medihub OÜ pievērš īpašu uzmanību klienta personas datu apstrādes drošībai un privātuma aizsardzībai. Klienta personas dati tiek apstrādāti tikai darījumu veikšanai, atgriezeniskās saites nodrošināšanai vai citas informācijas nosūtīšanai pēc klienta vēlēšanās.

Medihub veic klientu personas datu apstrādi tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams pēc klienta vēlēšanās iesāktā darījuma veikšanai un attiecīgas atgriezeniskās saites nodrošināšanai. Izņēmuma kārtā Medihub OÜ var izmantot datus, lai nosūtītu klientam paziņojumus un piedāvājumus, ja tam ir saņemta klienta atsevišķa piekrišana.

MMedihub patur tiesības jebkurā laikā veikt grozījumus un papildinājumus lietošanas noteikumos un konfidencialitātes politikā. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļvietnē. Klientiem par izmaiņām individuāli paziņots netiek. Tādēļ ir ieteicams ikreiz, kad tiek veikts darījums vai rezervēšana, apskatīt lietošanas noteikumus un konfidencialitātes politiku. Turklāt mēs lūdzam klientus pirms darījuma veikšanas vai personas datu ievades apstiprināt, ka viņš ir iepazinies ar lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku.

 1. Mēs nenododam jūsu personas datus trešām personām

  Jūsu personas datus vai jebkādus citus datus, kas iegūti pakalpojumu izmantošanas gaitā, mēs nenododam trešām personām (ja vien to neprasa likums). Personas dati, kas saistīti ar vizītes rezervēšanu vai citu operāciju, tiek nosūtīti jūsu izvēlētajam pakalpojumu sniedzējam. Tie netiek nosūtīti trešām personām (ja vien tas nav nepieciešams darījuma veikšanai).

 2. Mēs glabājam datus šifrētā veidā

  Jūs personas dati šifrētā veidā sešus mēnešus glabājas datubāzē, kurai var piekļūt tikai personas, kas ir pilnvarotas apstrādāt konfidenciālus personas datus. Pēc sešiem mēnešiem personas dati tiek izdzēsti bez atjaunošanas iespējas.

 3. Mēs veicam datu apstrādi tikai saskaņā ar likumu

  Jūsu personas dati vienmēr tiek apstrādāti tikai saskaņā ar likumiem un noteikumiem, kas regulē personas datu apstrādi. Uzņēmums Medihub OÜ ir saņēmis Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijas atļauju veikt konfidenciālu personas datu apstrādi.

 4. Mēs vācam personas datus tikai pakalpojumu sniegšanas nolūkā

  Personas dati tiek vākti un glabāti saistībā ar vizītes laika rezervēšanu un citiem klienta izvēlētiem pakalpojumiem.

  Klienta kontaktinformācija var tikt izmantota, lai nosūtītu paziņojumus un nodrošinātu atgriezenisko saiti saistībā ar rezervēšanu, taču tas netiek darīts ilgāk kā līdz 2. punktā minētā datu glabāšanas termiņa beigām.

 5. Medihub OÜ tīmekļvietnē pakalpojumu sniegšanas un apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas nolūkā tiek izmantotas sīkdatnes.

 6. Sakarā ar personas datu vākšanu un apstrādi klientam tiek paziņota šāda informācija:

  1. par datu apstrādi atbildīgais Medihub OÜ darbinieks ir Helarijs Lainjērvs (Helary Lainjärv), e-pasta kontaktadrese: helary@medihub.org;
  2. datu apstrādes juridiskais pamats ir uzņēmumam Medihub OÜ izsniegtā Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijas atļauja veikt konfidenciālu personas datu apstrādi;
  3. Medihub OÜ nenosūta lietotāju personas datus uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai citām starptautiskām organizācijām.
 7. Sakarā ar personas datu apstrādi mēs informējam datu subjektu, ka viņam ir šādas tiesības:

  1. tiesības pieprasīt par datu apstrādi atbildīgajam darbiniekam piekļuvi personas datiem, kas attiecas uz datu subjektu;
  2. tiesības pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu vai ierobežot personas datu apstrādi, vai iebilst pret personas datu apstrādi;
  3. tiesības pieprasīt informāciju par personas datu nodošanas atļauju;
  4. tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē.